ما به حفظ حریم خصوصی شما احترام می گذاریم و اعتماد شما به خودمان را ارزش می نهیم. بنابراین، ما این سیاست سیاست حفظ حریم خصوصی” را بنا نهادیم تا : (1) انواع اطلاعاتی که ما جمع آوری می کنیم؛ (2) چگونگی استفاده از آن؛ و (3) چگونگی حفاظت از آن را شرح دهیم. ما شما را تشویق می کنیم که کل سیاست حفظ حریم خصوصی ما را بخوانید. ما همچنین شما را تشویق میکنیم که شرایط استفاده از خدمات را بررسی کنید، که به استفاده شما از برنامه بستگی دارد.

1. ما چه اطلاعاتی را جمع آوری می کنیم؟

(الف) اطلاعاتی که شما به ما ارائه می دهید

(ب) اطلاعاتی که ما همزمان با دسترسی و استفاده شما از برنامه جمع آوری می کنیم

(ج) اطلاعاتی که شخص ثالث درباره شما ارائه می دهد

(د) اطلاعاتی که شما درباره یک شخص ثالث ارائه می کنید

2. چه کسانی پس از معرفی اطلاعات، صاحب آن هستند

ما هر گونه اطلاعات جمع آوری شده را در پایگاه داده نگهداری می کنیم. با این حال، ما از این اطلاعات تنها در راه های توصیف شده در این خط مشی حریم خصوصی استفاده خواهیم کرد.

3. چگونه می توانم تنظیمات اطلاعات و ارتباطاتم را تغییر دهم؟

شما مسئول حفظ دقت اطلاعات ارائه شده به ما می باشید، از قبیل اطلاعات تماس شما که به عنوان بخشی از فرآیند ثبت نام ارائه شده است.